Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Fra Folketingets hjemmeside den 23. februar 2024

Statsrevisorerne er en gruppe folketingsmedlemmer, der på Folketinget vegne, og med hjælp fra Rigsrevisionen, skal føre kontrol med, at Statens penge anvendes ordentligt.

Forleden har de kritiseret det familieretlige system, det vil sige domstolene og Familieretshuset.

Statsrevisorerne udtaler:
Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Social-, Boligog Ældreministeriet og domstolene trods flere ekstrabevillinger ikke har sikret en tilfredsstillende effektivitet og udvikling i produktiviteten i sagsbehandlingen i det familieretlige system.

Den lange sagsbehandlingstid er en belastning for de berørte familier, som mangler afklaring på spørgsmål om samvær, forældremyndighed og bopæl.

Statsrevisorerne konstaterer, at Folketingets målsætning om at sikre et bedre og mere sammenhængende forløb for børn og forældre i vanskelige samlivsbrud ikke er opnået”.

Her er link til hele Rigsrevisionens rapport.

Thorvald Netværket er enige i kritikken.

Det familieretlige system bør prioritere hurtige afgørelser, så der ikke skabes usikkerhed og konflikter hos børn og forældre.

I Thorvald Netværket ønsker vi yderligere dette, som kan føre til besparelser og færre skader på børns trivsel og helbred:

At selve lovteksten præciserer, at hovedformålet med familierets-lovgivningen er at sikre barnets vedvarende og stabile kontakt med begge forældre under hele opvæksten.

At forældrene ligestilles, så barnet kun kan fjernes fra en af forældrene efter en grundig psykologundersøgelse og gratis advokatbistand.

Om statsrevisorerne

Thorvald Netværket mener:

Det er godt at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har peget på skadevirkninger ved ventetiderne i det familieretlige system.